repair

Robot

Robotpump
scrubber

Robot Repair Service

디오셈의 Robot Repair Service는 KAWASAKI 정품 및 검증된 부품 교체를 통한 내구성 향상으로 고객들에게 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 정품 교체로 인한 고장률의 감소는 고객의 신뢰성을 향상 시키는 동시에 신속하고 효율적인 해결책을 제공하여 비용절감과 함께 서비스의 품질 및 가동률 향상에 기여하고 있습니다.

수리 모델

ETCH
Robot Model
 • 3NX54B-A302
Controller Model
 • 30C65E-A001
 • 30C60E-A007
Robot Model
 • NT520
Controller Model
 • 30D60F-A222
Robot Model
 • NT510
Controller Model
 • 30C65E-A001
 • 30C60E-A007
MI
Robot Model
 • 3NX520B-A005
Controller Model
 • 30C65E-A004
Robot Model
 • 3NX550B-A002
Controller Model
 • 30C65F-A007
 • 30D60F-A220
CVD
Robot Model
 • 3NS410B-A005
 • 3Ns410B-A205
Controller Model
 • 30C61C-b004 (master)
 • 30C61D-b001 (master)
 • 30C61C-B001 (Slave)
Robot Model
 • 3NX510B-D001
Controller Model
 • 30D61I-A003
 • 30D61H-A203
CMP / WET
Robot Model
 • 3NS411B-f001
 • 3NS411B-f003
 • 3NS411B-f004
 • 3NS411B-f003
Controller Model
 • 30C61E-B014
 • 30C61E-B019
 • 30D61I-A005
 • 30d61I-A205
Robot Model
 • 3NS511C-F001
 • 3NS511C-F003
 • 3NS511C-G003
Controller Model
 • 30C61D-B003
 • 30C61I-A005
 • 30D61I-A205